Kto zajmuje się dostępnością cyfrową w Polsce – 2020

Spis treści

 1. Wprowadzenie
 2. Demografia
 3. Edukacja i rozwój
 4. Praca

Wprowadzenie

To trzecia edycja mojego badania społeczności osób zajmujących się w Polsce dostępnością cyfrową (Raporty z dwóch wcześniejszych edycji badania, w formie plików PDF, znajdziesz na Profil dostępnościowca)

Rok 2020 stoi pod znakiem COVIDu. Nie skupiłem się jednak na wpływie pandemii na branżę. Zależało mi na szerszej perspektywie, bo w polskiej dostępności wiele się działo od poprzedniej edycji badania. Pojawiły się między innymi nowe ustawy, nowe obowiązki z nich wynikające i sankcje finansowe za brak ich spełnienia. Wiele nowych podmiotów komercyjnych zaczęło zajmować się tematem.

W tej edycji badania większy nacisk położyłem na temat rozwoju osób zajmujących się dostępnością, stąd pojawiło się kilka nowych pytań.

Technikalia

 • Badanie wykonałem w technice CAWI za pomocą ankiet elektronicznych.
 • Od  21.05.2020 r. do 21.09.2020 r. elektroniczne ankiety wypełniło i przesłało 177 osób.
 • Średnio na każde pytanie odpowiedziało 165 osób.
 • Suma procentów w danym pytaniu nie zawsze równa się 100%, ze względu na użyte w ankiecie pola wielokrotnego wyboru i na skutek zaokrągleń.

Użycie danych

Nie udostępniam danych źródłowych szanując zaufanie i dane osobowe uczestników badania.

Zachęcam do cytowania wyników. Proszę jedynie o przywołanie autorstwa i źródła -J. Dębski (2020) Kto zajmuje się dostępnością cyfrową w Polsce 2020.


Demografia

Wiek

ilość odpowiedzi
(w procentach)
odpowiedzi
9%do 25 lat
14%26-30 lat
18%31-35 lat
26%36-40 lat
17%41-45 lat
9%46-50 lat
3%51-55 lat
3%powyżej 55 lat

Starsi o rok

W porównaniu do dwóch poprzednich lat średnia wieku uczestników badania wzrosła o 1 rok i w 2020 r. wynosi 37 lat.

Falowanie na krzywej wieku

Zmniejszył się udział osób przed 35 rokiem życia (w 2019 r. stanowiły one 48% badanych, a w 2020 r. – 41%), ale jednocześnie w tej samej grupie zwiększył się  udział osób przed 25 rokiem życia (4% w 2019r. – 9% w 2020r.)

Niepełnosprawność

ilość odpowiedzi
(w procentach)
odpowiedzi
80%nie
20%tak

Już nie „Szuflandia”

W porównaniu z 2018 r. widać duży skok – dwa lata temu niepełnosprawność deklarowało aż 35% badanych.

Trzeba uważać

Zmniejszający się udział osób z niepełnosprawnościami wśród specjalistów i jednocześnie rzadkie angażowanie użytkowników w proces projektowania i badania, może odsuwać nas od „realnych problemów, realnych ludzi” a przenosić bardziej w kierunku „zgodności ze standardem”.

Miejsce zamieszkania

ilość odpowiedzi
(w procentach)
odpowiedzi
34%mazowieckie
16%małopolskie
8%dolnośląskie
8%śląskie
6%wielkopolskie
5%łódzkie
4%podlaskie
4%pomorskie
4%lubelskie
3%kujawsko-pomorskie
2%zachodniopomorskie
1%lubuskie
1%opolskie
1%podkarpackie
1%warmińsko-mazurskie

Lider słabnie

Województwo mazowieckie to wciąż najczęstsze miejsce zamieszkania specjalistów, choć widać duży spadek procentowy w porównaniu z 2019r. (54%).

Znikające białe plamy

Jedynie województwo świętokrzyskie nie zostało wskazane przez badanych. W zeszły roku białe plamy dotyczyły 7 województw.

Jednocześnie 2% badanych odpowiedziało, że mieszka na stałe za granicą.


Edukacja i rozwój

Wykształcenie

ilość odpowiedzi
(w procentach)
odpowiedzi
9%średnie
16%studia I stopnia
68%studia II stopnia
3%studia III stopnia
4%inne

Powrót do układu z 2018r.

W 2019 r. pojawiła się mała zmiana w stosunku do 2018 r. – o 4 punkty procentowe zmniejszył się udział absolwentów studiów II stopnia, a o tyle samo zwiększył udział osób po studiach doktoranckich.

W 2020r. dane niemal idealnie odpowiadają tym, które zostały zadeklarowane w 2018 r.

Kierunek studiów

ilość odpowiedzi
(w procentach)
odpowiedzi
20%informatyka
6%politologia
6%projektowanie komputerowe
5%pedagogika

Informatyka wciąż bez konkurencji, ale…

Niezmiennie od 1. edycji najliczniejsza  grupa badanych to absolwenci informatyki. Jednocześnie aż 80% osób zajmujących się dostępnością cyfrową nie ma wykształcenia informatycznego.

Duża różnorodność

Tylko 4 kierunki uzyskały wynik 5% lub wyższy. 54% odpowiedzi stanowiły kierunki studiów wskazane przez 1 lub maksymalnie 2 osoby.

Studia podyplomowe

ilość odpowiedzi
(liczba osób)
odpowiedzi
14User Experience Design (SWPS)
3User Experience i Product Design (AGH)
2Włączenie cyfrowe i społeczne (UŚ)
1projektowanie

Bez szału

Łącznie 20 badanych skończyło podyplomówki (kolejne 4 osoby zadeklarowały, że są w trakcie takich studiów).

Zdecydowanie przeważają absolwenci  kierunków związanych z UX na Uniwersytecie SWPS.

Oprócz tego 2 osoby ukończyły certyfikowane kursy specjalistyczne dotyczące testowania i programowania.

Rozwój w ostatnim roku – formy

ilość odpowiedzi
(w procentach)
odpowiedzi
85%czytanie bloga/ artykułów
70%konsultacje z dostępnościowcami
60%udział w kursie on-line
52%udział w konferencji branżowej
50%udział w szkoleniu/warsztatach
40%czytanie książek
40%czytanie artykułów naukowych
33%szukanie/analiza rozwiązań on-line
27%udział w grupie roboczej
21%udział w meetupie/ campie
13%udział w konferencji naukowej
5%studia podyplomowe
3%udział w hackatonie

Więcej edukacji on-line

Udział w kursach on-line zadeklarowało 60% badanych – w 2019r. wskazało tą odpowiedź jedynie 36%. 

Mniej spotkań

Rzadziej uczestniczyliśmy z kolei w meetupach i campach (2019r. – 32 %, 2020r. 21%) co może wynikać z ograniczeń covidowych.

Po swojemu

7% badanych zadeklarowało inne działania m.in. udział w grupie facebookowej, konsultacje z osobami niewidomymi i… codzienną pracę. 

Rozwój w ostatnim roku – koszty

ilość odpowiedzi
(w procentach)
odpowiedzi
34%do 500 zł
22%501-2000 zł
18%2001-3000 zł
6%3001-5000 zł
12%5001-8000 zł
8%powyżej 10000 zł

Głównie bezpłatnie

Tylko 27% badanych zainwestowało jakiekolwiek pieniądze w swój rozwój w ostatnim roku.

Lub niskokosztowo

Wśród tych, którzy ponieśli te koszty 43% wskazało inwestycje na poziomie nieprzekraczającym 1000 zł.

Poziom doświadczenia – ogólny

ilość odpowiedzi
(w procentach)
odpowiedzi
27%ekspert
31%starszy specjalista
26%specjalista
14%młodszy specjalista
1%stażysta

Wysoki poziom doświadczenia

Wśród badanych przeważają starsi specjaliści i eksperci w swoich dziedzinach (łącznie 58%).

Poziom doświadczenia – dostępność

ilość odpowiedzi
(w procentach)
odpowiedzi
13%ekspert
10%starszy specjalista
21%specjalista
38%młodszy specjalista
15%stażysta

Dostępnościowe doświadczenie w budowie

Doświadczenie w innych dziedzinach nie przekłada się na to związane z dostępnością. Proporcje są niemal odwrócone – młodsi specjaliści i stażyści stanowią aż 53% badanych.

Organizacje branżowe

ilość odpowiedzi
(liczba osób)
odpowiedzi
13FDC (Forum Dostępnej
      Cyberprzestrzeni)
6IAAP (International Association of Accessibility Professionals)

Raczej samodzielnie

Tylko 26 osób zadeklarowało przynależność do jakiejś organizacji branżowej czy grupy roboczej.

Połowa z tego wskazała Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni, które w tym momencie jest organizacją nieaktywną.

Pojedyncze osoby wskazały: Sieć Liderek i Liderów dostępności, Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji, Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych, Forum Koordynatorów i Koordynatorek Dostępności, Szerokie Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych, grupy robocze Ministerstwa Cyfryzacji

Ile lat w dostępności

ilość odpowiedzi
(w procentach)
odpowiedzi
24%poniżej roku
32%1-3 lata
15%3-5 lat
11%5-8 lat
17%ponad 8 lat

Idzie nowe pokolenie

W 2018 r. dokładnie 25% badanych zajmowało się dostępnością krócej niż 3 lata.

Dziś to aż 56%! Idzie nowe!

Znajomość WCAG 2.0

ilość odpowiedzi
(w procentach)
odpowiedzi
8%doskonale
18%bardzo dobrze
39%dobrze
30%podstawowo
5%nie znam

Lekcje do odrobienia

Wzrost liczby uczestników badania (ponad 3 krotny) w stosunku do 2019r. i znaczny udział specjalistów początkujących, przeniósł się na poziom znajomości standardów WCAG.

O ile w 2019r. co najmniej bardzo dobrą znajomość WCAG 2.0 deklarowało 50% badanych, o tyle obecnie odpowiada tak jedynie 26% z nich.

Znajomość WCAG 2.1

ilość odpowiedzi
(w procentach)
odpowiedzi
4%doskonale
17%bardzo dobrze
32%dobrze
37%podstawowo
8%nie znam

Podobnie jak 2.0

Poziom znajomości standardów WCAG w wersji 2.1 wygląda dość podobnie jak tych w wersji 2.0, z niewielkim odchyleniem w stronę podstawowej ich znajomości.

Jest to poziom porównywalny do tego co deklarowano w 2019r.

Zrozumiałość WCAG 2.1

ilość odpowiedzi
(w procentach)
odpowiedzi
10%bardzo zrozumiały
50%zrozumiały
35%częściowo zrozumiały
5%niezrozumiały

Lepiej rozumiemy niż znamy

60% badanych nie ma problemu z rozumieniem standardów WCAG 2.1.

W 2019r. 87% badanych uznało standard WCAG jako zrozumiały lub bardzo zrozumiały, ale wówczas pytanie dotyczyło jego wersji 2.0.

Przydatność WCAG 2.1

ilość odpowiedzi
(w procentach)
odpowiedzi
29%bardzo przydatny
41%przydatny
25%częściowo przydatny
5%nieprzydatny

To się może przydać

Chociaż znamy ten standard stosunkowo słabo, a rozumie go 60% badanych, to 70% oceniło WCAG 2.1 jako przydatny lub bardzo przydatny. 

Inne standardy

 • Ustawy dotyczące dostępności
 • Section 508
 • RGAA
 • ATAG
 • Zalecenia „Dostępność Plus”
 • Inclusive Design Framework Microsoft
 • Wytycznie KRRiTV
 • EN 301 549
 • Standardy z dziedziny kultury – CIDOC CRM, LIDO, SPECTRUM
 • Wewnętrzne standardy firmy
 • ADA
 • PDF/UA
 • BBC Mobile Accessibility Guidelines
 • Standardy dotyczące napisów i audiodeskrypcji
 • EAA
 • Lista kontrolna z gov.pl

Każdy swoje

Na pytanie o inne standardy czy wytyczne, wykorzystywane przy pracy, odpowiedziało 34% badanych. 

Przeważały pojedyncze odpowiedzi, za wyjątkiem „ustaw dotyczących dostępności” (wskazane przez 8 osób) i „Section 508” (wskazana przez 3 osoby).

 

Obszary do rozwoju

ilość odpowiedzi
(w procentach)
odpowiedzi
70%znajomość standardów dostępności np. WCAG 2.1
57%obsługa programów/narzędzi do badania dostępności
46%znajomość specyfikacji wspierających np. ARIA
37%obsługa programów do poprawy dostępności dokumentów
34%obsługa programów i technologii asystujących
33%umiejętność prowadzenia badań z użytkownikami
32%znajomość HTML, CSS, jQuery, JavaScript
30%umiejętność identyfikacji potrzeb klientów/rynku
29%efektywna argumentacja własnych rozwiązań
23%obsługa programów do udostępniania multimediów
18%umiejętność sprzedaży własnych usług

Chcemy się uczyć

Wprawdzie poziom znajomości standardów WCAG jest najniższym od początku badania, ale chęć ich poznania jest najwyższa.

Kwalifikacje – zainteresowanie

ilość odpowiedzi
(w procentach)
odpowiedzi
42%WCAG w tworzeniu i dostosowywaniu stron internetowych
42%Wdrażanie dostępności w organizacji
41%Audytowanie dostępności stron internetowych
28%WCAG w redagowaniu stron internetowych
27%WCAG w tworzeniu i dostosowywaniu aplikacji mobilnych
26%Audytowanie dokumentów cyfrowych
24%WCAG w tworzeniu i dostosowywaniu dokumentów cyfrowych
20%Projektowanie i prowadzenie badań z użytkownikami
20%Organizowania wydarzenia dostępnych
13%Organizowanie dostosowywania multimediów + podstawy ich dostosowywania

W planach zdobycie kwalifikacji

80% badanych jest zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji zawodowych związanych z dostępnością. Spośród nich 80% planuje zdobyć więcej niż jedną kwalifikację.

Kierunki rozwoju dostępności

ilość odpowiedzi
(w procentach)
odpowiedzi
50%obowiązek prawny dostępności dla wszystkich
50%edukacja dostępnościowa na
studiach/ w szkołach średnich
46%wzrost liczby dostępnościowców
42%włączenie dostępności do UX
28%sankcje finansowe za brak dostępności
27%konferencje/szkolenia dotyczące dostępności
26%certyfikacja specjalistów ds. dostępności
20%stworzenie instytucji nadzorującej dostępność
18%meetupy/spotkania nieformalne
11%polski standard certyfikacji dostępności
8%rynek sam zweryfikuje

Edukacja pierwszy raz tak wysoko

Wprowadzenie tematu dostępności do edukacji wskazało 50% badanych, a więc tyle co „nieśmiertelny” obowiązek prawny także podmiotów komercyjnych. 

Nowe pomysły

Wśród odpowiedzi pojawiło się kilka innych pomysłów na rozwój np.  włączenie dostępności w główny nurt developmentu, szkolenie kadr zarządzających i prywatne pozwy osób z niepełnosprawnościami.


Praca

Stanowisko

ilość odpowiedzi
(w procentach)
odpowiedzi
18%UX designer/researcher
11%specjalista ds. dostępności
10%menadżer projektu
10%developer
9%redaktor treści
8%ekspert ds. dostępności
8%koordynator ds. dostępności
4%product designer
3%tester
2%product owner
2%zarząd/kadra zarządzająca
2%wykładowca/ szkoleniowiec
1%projektant dostępności

Ważna zmiana

Tym razem to UXowcy są zdecydowanym liderem zestawienia – niemal 2-krotnie liczniejsi niż developerzy. (Developerzy byli liderami w tej kategorii przez 2 wcześniejsze edycje badania).

Menadżer na podium

Po raz pierwszy przedstawiciele kadry zarządzającej znaleźli się w pierwszej trójce stanowisk. 

Wynagrodzenie

ilość odpowiedzi
(w procentach)
odpowiedzi
2%poniżej 1920 zł
8%1920-2500 zł
16%2500-3500 zł
27%3500-5000 zł
20%5000-7000 zł
26%powyżej 7000 zł

„Wypłaszczenie krzywej”

Zmniejszył się udział osób z zarobkami powyżej 7000 zł (35% w 2019r.).

Jednocześnie zwiększył się znacznie udział procentowy osób z wynagrodzeniem na poziomie 1920-2500zł (2% w 2019r.)

Na pytanie o zarobki odpowiedziało 94% badanych.

Miejsce pracy – typ

ilość odpowiedzi
(w procentach)
odpowiedzi
43%firma komercyjna
33%instytucja publiczna
12%organizacja pozarządowa
5%instytucja edukacyjna/szkoła
4%freelance
3%podmiot ekonomii społecznej
1%wolontariat

Więcej dostępnościowców w instytucjach

Do 33% wzrósł poziom zatrudnienia osób od dostępności w instytucjach publicznych (w 2019r. – 22%).

Miał na to z pewnością wpływ nowy obowiązek prawny powoływania koordynatorów ds. dostępności.

Eksperci w firmach i instytucjach

Doświadczeni eksperci ds. dostępności pracują głównie w firmach komercyjnych i instytucjach (po 40% ekspertów).

Miejsce pracy – miejscowość

ilość odpowiedzi
(w procentach)
odpowiedzi
43%Warszawa
17%Kraków
10%Wrocław
7%Poznań
4%Łódź
4%Białystok
3%Katowice
3%Częstochowa
3%Trójmiasto
3%Toruń
2%Szczecin
2%Gliwice

Warszawa wciąż najpopularniejsza

Warszawa jest wciąż najpopularniejszym miejscem pracy ale jest wynik jest sporo niższy niż we wcześniejszych edycjach.

Duży skok Krakowa

17% badanych pracuje głównie w stolicy Małopolski. W 2019 r. Kraków wskazało 4% badanych.

Raczej lokalnie

5% badanych zadeklarowało pracę na terenie całej Polski, a 2% pracę głównie dla klientów zagranicznych.

Obszar działań

ilość odpowiedzi
(w procentach)
odpowiedzi
64%rozwiązania webowe
35%mobile
12%e-learning
11%multimedia
3%smartTV
3%inne
2%smartwatch

Większa specjalizacja

W 2019 r. 92% badanych deklarowało projektowanie rozwiązań webowych, a 60% mobilnych. W tym roku widać dużo większe specjalizowanie się w poszczególnych zakresach działania.

Co ciekawe, 25% badanych nie zajmuje się projektowaniem i badaniami.

Co robisz

ilość odpowiedzi
(w procentach)
odpowiedzi
51%budowanie świadomości dostępnościowej
44%doradztwo/konsultacje
38%bieżąca analiza dostępności serwisu własnego
36%testy eksperckie
34%projektowanie rozwiązania/usługi
33%dostosowanie dokumentów
32%strategia dostępności
30%szkolenia/ wykłady
28%testy z użytkownikami
26%projektowanie graficzne
26%zarządzanie zespołem projektowym
25%warsztaty
25%dostosowanie multimediów
25%upraszczanie języka
20%programowanie
17%zapytania ofertowe
15%blog/artykuły/podcast
12%tworzenie przepisów dotyczących dostępności

Szeroki wachlarz umiejętności

Niezmiennie od pierwszej edycji badani wykazują aktywności i umiejętności w wielu obszarach.

W tym roku aż 38% badanych wskazało zajmowanie się bieżącą analizą dostępności własnego serwisu. To dużo, zwłaszcza biorąc pod uwagę raczej niski odsetek ewaluacji dostępności w projektach.

Co robisz najczęściej

ilość odpowiedzi
(w procentach)
odpowiedzi
28%budowanie świadomości dostępnościowej
25%doradztwo/konsultacje
24%testy eksperckie
23%bieżąca analiza dostępności serwisu własnego
17%szkolenia/ wykłady
17%dostosowanie dokumentów
17%projektowanie rozwiązania/usługi
16%projektowanie graficzne
15%programowanie
15%testy z użytkownikami
14%zarządzanie zespołem projektowym
12%upraszczanie języka
11%strategia dostępności
11%dostosowanie multimediów
8%blog/artykuły/podcast
5%warsztaty
5%tworzenie przepisów dotyczących dostępności
4%zapytania ofertowe

Budowanie świadomości nowym numerem 1

To duże zaskoczenie, zwłaszcza w porównaniu z wcześniejszymi edycjami badań. O ile działania uświadamiające zawsze były wskazywane jako ważny obszar działań, to nie były podejmowane zbyt często.

Duży spadek programowania

Inna, szersza struktura badanych, z mniejszym udziałem developerów, przełożyła się na stosunkowo niską pozycję działań związanych z programowaniem. (w 2019r. 2. pozycja i 28%).

Oczekiwania klientów

ilość odpowiedzi
(w procentach)
odpowiedzi
53%poprawa dostępności serwisu
47%audyt ekspercki serwisu
22%poprawa dostępności dokumentów
21%audyt ekspercki aplikacji
21%testy serwisu z użytkownikami
17%poprawa dostępności multimediów
15%strategia dostępności produktu/usługi
15%testy dostępności dokumentów
13%szkolenie dla twórców treści
12%konsultacje dot. dostępności
11%certyfikat dostępności
11%szkolenie dla developerów
11%testy aplikacji z użytkownikami
10%długookresowy monitoring
9%strategia dostępności firmy/organizacji

Bez większej rewolucji

Cały czas największym zainteresowaniem u klientów cieszą się poprawa dostępności serwisu i audyty eksperckie.

Pewną nowością jest wysoka pozycja poprawy dostępności dokumentów, co może wynikać z nowych przepisów prawnych oraz rosnącej świadomości związanej z kluczową rolą dostępności treści.

Czas na dostępność – w tygodniu

ilość odpowiedzi
(w procentach)
odpowiedzi
50%0-9 godzin
21%10-19 godzin
9%20-29 godzin
9%30-39 godzin
10%ponad 40 godzin

Głównie w innych obszarach

Dostępność stanowi główny obszar działań zawodowych dla jedynie ok. 20% badanych.

W kontekście oczekiwań klientów to spore wyzwanie dla osób zajmujących się dostępnością. Zarówno poprawa dostępności serwisu jak i audyty eksperckie wymagają bowiem dużego czasowo zaangażowania dostępnościowców.

Czas na dostępność – w projekcie

ilość odpowiedzi
(w procentach)
odpowiedzi
36%do 5 godzin
18%5-10 godzin
13%11-20 godzin
5%21-30 godzin
4%31-40 godzin
12%ponad 40 godzin

Szybkie strzały

W 67% projektów dostępność nie zajmuje więcej niż 2 dni robocze.

W porównaniu do 2019r. spadł nieco poziom projektów z ponad 40-godzinnym zaangażowaniem w temat dostępności.

4% badanych nie pracuje w systemie projektowym.

Główni klienci

ilość odpowiedzi
(w procentach)
odpowiedzi
32%administracja rządowa
31%administracja samorządowa
24%klient wewnętrzny
22%instytucje edukacyjne
19%banki
15%instytucje użyteczności publicznej
13%e-commerce, m-commerce
6%firmy telekomunikacyjne
5%firmy ubezpieczeniowe
4%organizacje pozarządowe
3%instytucje kultury
2%telewizja

Samorząd znów ważnym klientem

Administracja rządowa jest od zawsze głównym klientem dla specjalistek i specjalistów ds. dostępności, ale w tym roku niemal zrównała się z nią administracja samorządowa. Po zeszłorocznym spadku (22%) dzisiejsze 31% to spory skok.

Współpracownicy

ilość odpowiedzi
(w procentach)
odpowiedzi
55%developer
40%redaktor/ zespół redaktorski
37%UX designer/researcher
32%project manager
30%grafik
22%administrator
21%product manager
2%specjalista ds. HR
2%pracownicy muzeum
2%QA tester

Kto wspiera UXów

Na wysoki wynik developerów i redaktorów jako współpracowników mógł przełożyć się wysoki udział UXów jako osób zajmujących się dostępnością.

Można odnieść wrażenie, że praca nad dostępnością jeszcze bardziej przechodzi do małych zespołów, skupiających specjalistów z różnych dziedzin.

Poprawa dostępności – ile % projektów

ilość odpowiedzi
(w procentach)
odpowiedzi
7%poniżej 10%
3%10-20%
1%20-30%
4%30-40%
8%40-50%
5%50-60%
6%60-70%
7%70-80%
25%powyżej 80%
33%nie mam pojęcia

Znaczny spadek

W 2019r. 62% badanych oceniało, że minimum połowa ich projektów kończy się poprawą dostępności. W tym roku stwierdziło tak już tylko 43% respondentów.

Brak wiedzy

Najliczniejsza grupa, bo aż 33% osób odpowiedziało, że nie wie czy projekty, w których biorą udział, kończą się poprawą dostępności.

Zgodność z WCAG 2.1 AA – ile % projektów

ilość odpowiedzi
(w procentach)
odpowiedzi
16%poniżej 10%
4%10-20%
5%20-30%
4%30-40%
6%40-50%
4%50-60%
5%60-70%
3%70-80%
9%powyżej 80%
43%nie mam pojęcia

Brak komunikacji czy poważny problem?

Aż 43% badanych stwierdziło, że nie wie czy projekty, w których brali udział zakończyły się zgodnością z WCAG 2.1.

Może być to jedynie problem komunikacji wyników, ale kto jeśli nie specjaliści zajmujący się dostępności powinni je znać.

Problem może być też poważniejszy i wynikać z braku ewaluacji. W kontekście obowiązków raportowania do UE stanu dostępności w Polsce, to bardzo poważne wyzwanie. 

Narzędziownia

ilość odpowiedzi
(w procentach)
odpowiedzi
61%NVDA
53%analizator kontrastu
52%walidatory W3C
47%WAVE
39%VoiceOver
39%Google Accessibility Developer Tools
23%Web Developer
20%TalkBack
15%JAWS
14%Utilitia
9%ChromeVox
7%ZoomText
3%ANDI

Mniej technicznie

Dotychczas najpopularniejszym narzędziem wykorzystywanym przez osoby zajmujące się dostępnością były walidatory W3C.

W tym roku widać, że narzędzia czysto developerskie ustąpiły pierwszeństwa tym, które pozwalają symulować doświadczenia użytkowników.

Może być to kolejny z efektów zmiany specyfiki grupy z developerskiej na bardziej designerską.


Same dane liczbowe są suche, bezosobowe i sprawiają, że chcąc nie chcąc pojawia się nam w głowie „statystyczny człowiek od dostępności”. Tymczasem jesteśmy bardzo różni. A jak bardzo możesz przekonać się czytając serię mini wywiadów dostępną na blogu.

Poznajcie się! Naprawdę warto.